skip to Main Content

XM quyên góp cho Dompet Dhuafa

Trong khuôn khổ các chính sách và sáng kiến về nghĩa vụ xã hội của doanh nghiệp, XM đã đóng góp cho quỹ từ thiện…