skip to Main Content

Sản phẩm giao dịch tại XM

XM cung cấp đa dạng các sản phẩm, cho phép Giao dịch Forex, Hàng hóa, Kim loại quý, Năng lượng, Chỉ số chứng khoán và Tiền…

Giới thiệu các lệnh Peding order

Pending Order để đặt sẵn mức giá mong muốn sẽ vào lệnh (không phải giá hiện tại). Khi nào thị trường chạm đến mức giá…