skip to Main Content

Bước 1: Mở cửa sổ Market Watch:  Trên thanh công cụ, nhấn vào Tab “View”/”Market Watch”.

Bước 2: Chọn cặp tiền muốn giao dịch:

Tại cửa sổ Martket Watch, click chuột phải/chọn “Symbol”/chọn cặp tiền tệ muốn giao dịch/”Show Symbol”.

Bước 3: Đặt lệnh: Chọn mã muốn vào lệnh/”New Order” (hoặc Double click vào tên cặp tiền trong bảng Market Watch hoặc nhấn F9)/bảng ORDER hiện ra:

  • Trong “Symbol” : Chọn cặp tiền muốn giao dịch
  • Trong “Volume” chọn khối lượng muốn giao dịch
  • Trong “Stop Loss” và “Take Profit” : chọn mức giá lấy lợi nhuận và chặn lỗ, có thể không chọn mục này
  • Trong mục “Type” đầu tiên : chọn PENDING ORDER
  • Trong mục “Type” thứ 2 : chọn loại lệnh (buy limit , sell limit, buy stop, sell stop …)
  • Trong “at price” : chọn giá muốn khớp lệnh vào thị trường
  • Trong “Expiry” : chọn thời gian hủy lệnh, nếu không chọn mục này, lệnh sẽ chờ đến khi nào giá khớp lệnh.
  • Sau đó nhấn PLACE để đặt lệnh

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn đã đặt lệnh chờ thành công, sau khi giá trên thị trường đạt được mức giá kì vọng trong lệnh chờ, lệnh sẽ được khớp và xuất hiện trên bảng Toolbox.

Investing.vn

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *