skip to Main Content

Pending Order để đặt sẵn mức giá mong muốn sẽ vào lệnh (không phải giá hiện tại). Khi nào thị trường chạm đến mức giá đặt sẵn, lệnh giao dịch sẽ tự động được khớp lệnh.

2.1. Các loại lệnh Order:

  • Buy Limit (Chờ mua giá thấp) – lệnh giao dịch để mua tại giá mua (giá Ask) bằng hoặc thấp hơn giá chỉ định trong lệnh. Tại thời điểm này, mức giá hiện tại cao hơn giá trị chỉ định trong lệnh. Những lệnh loại này thông thường được đặt với kỳ vọng rằng giá sẽ tăng lên sau khi đã giảm xuống một mức nhất định.
  • Buy Stop (Chờ mua giá cao) – lệnh giao dịch để mua tại giá mua (giá Ask) bằng hoặc cao hơn giá chỉ định trong lệnh. Tại thời điểm này, mức giá hiện tại thấp hơn giá trị chỉ định trong lệnh. Những lệnh loại này thông thường được đặt với kỳ vọng rằng giá của công cụ sẽ đạt đến một mức nhất định và tiếp tục tăng.
  • Sell limit (Chờ bán giá cao) – lệnh giao dịch để bán tại giá bán (giá Bid) bằng hoặc cao hơn giá chỉ định trong lệnh. Tại thời điểm này, mức giá hiện tại thấp hơn giá trị chỉ định trong lệnh. Những lệnh loại này thông thường được đặt với kỳ vọng rằng giá sẽ giảm xuống sau khi đã đã đạt đến một mức nhất định.
  • Sell Stop (Chờ bán giá thấp) – lệnh giao dịch để mua tại giá bán (giá Bid) bằng hoặc thấp hơn giá được chỉ định trong lệnh. Tại thời điểm này, mức giá hiện tại cao hơn giá trị chỉ định trong lệnh. Những lệnh loại này thông thường được đặt với kỳ vọng rằng giá của công cụ sẽ đạt đến một mức nhất định và tiếp tục giảm.
  • Buy Stop Limit (Chờ mua kết hợp)* – loại lệnh này là sự kết hợp của hai loại lệnh đầu tiên, nó là một lệnh dừng nhằm đặt ra một lệnh chờ mua giá thấp (Buy Limit). Ngay khi giá Ask tương lai đạt đến một giá trị chỉ định trong lệnh, lệnh Buy Limit sẽ được đặt tại mức giá đã chỉ định trong lệnh đó. Tại thời điểm đó, mức giá hiện tại thấp hơn giá sẽ được đặt cho lệnh chờ.
  • Sell Stop Limit (Chờ bán kết hợp)* – Loại lệnh này là một lệnh dừng nhằm đặt ra một lệnh chờ bán giá cao (Sell Limit). Ngay khi giá Bid tương lai đạt đến một giá trị chỉ định trong lệnh, lệnh Sell Limit sẽ được đặt tại mức giá đã chỉ định trong lệnh đó. Tại thời điểm đó, mức giá hiện tại cao hơn giá sẽ được đặt cho lệnh chờ.

Investing.vn

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *